SOALAN LATIHAN

IPG KAMPUS KOTA BHARU

Latihan 1

 

1. Berikan definisi ekosistem

2. Berikan pengertian perkhidmatan ekosistem

3. Beri empat jenis perkhidmatan ekosistem

4. Nyatakan empat kepentingan biodiversiti

5. Apakah maksud pemuliharaan 'in-situ" dan maksud pemuliharaan "ex- situ".

6. Senaraikan proses-proses fizikal yang berlaku pada air dipermukaan dunia.

7. Huraikan bagaimana proses pengikatan nitrogen melalui tindakan  Rhizobium  

     dan alga .

8. Huraikan konsep kekayaan spesis dan kesamarataan spesis.

9. Bagaimanakah kepelbagaian spesis diukur. Berikan formula-formula yang sesuai.

10. Apakah yang dimaksudkan dengan keupayaan muatan populasi.

 

Selamat mencuba...... good luck!

 LATIHAN 2 

1.     Beri beberapa contoh perkhidmatan ekosistem

2.     Nyatakan proses-proses fizikal yang berlaku pada air dipermukaan bumi.

3.     Huraikan dengan ringkas bagaimana proses pengikatan nitrogen boleh menjadi

          bahan   biologi melalui tindakan bakteria dan alga   

4.     Apakah yang dimaksudkan dengan pemuliharaan “In-Situ”.

5.     Apakah yang dimaksudkan tentang populasi semulajadi dan habitat

        semulajadi.

6.     Mengapakah  taman negara perlu diwujudkan?

7.     Apakah maksud pemburuan haram dan penyeludupan haiwan liar

8.     Huraikan   apakah sebab utama yang menyebabkan pemburuan dan

        penyeludupan haiwan liar secara haram dilakukan.  

 9.    Apakah perbezaan antara ekologi akustik dan ekologi lanskap bunyi

10.   Nyatakan elemen-elemen  ekologi lanskap bunyi.

11.   Senaraikan kegunaan kaedah teknik molekul dalam kajian akustik.

12.   Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi variasi genetik.

13.    Huraikan kesan-kesan dari masalah populasi kecil.

 

SELAMAT MENCUBA

Write a comment

Comments: 0